Regulamin Klubu
Kolejnictwo - Filatelistyka


Aktualności OKZ PZF "Kolejnictwo"

Spotkania OKZ PZF "Kolejnictwo"Regulamin Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF "Kolejnictwo"
(tekst jednolity od dnia 28.04.2022 roku.)

ROZDZIAŁ I
GODŁA KLUBOWE

Art. 1 Graficznym znakiem rozpoznawczym Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” jest godło z nazwą klubu i polskim parowozem Pm 36.1 oraz z honorową odznaką Polskiego Związku Filatelistów, zgodnie z niżej zamieszczoną ilustracją.

Art. 1a Patronem Honorowym OKZ PZF „KOLEJNICTWO” jest inż. Ernest Adam Malinowski.

Art. 2 Indywidualnym znakiem rozpoznawczym członków OKZ PZF „KOLEJNICTWO” jest odznaka, zgodna z niżej zamieszczonym wzorem.


1. Barwy: uskrzydlone kolejowe koło, stylizowane litery „RP” (Rzeczypospolita Polska) oraz ząbkowanie krawędzi bocznych - złote, tło - ciemna ultramaryna.
2. Kształt i wymiary: kwadrat o boku 13 mm.
3. Wykonanie: metal i emalia.

Art. 2a Klub posiada dwie pieczęcie, podłużną – adresową oraz okrągłą – klubową, zgodnie z niżej zamieszczonymi wzorami.
Art. 3 Wzór godła, odznaki, pieczęcie oraz nazwa klubu są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Władz Klubu, na używanie których należy uzyskać każdorazową zgodę od Zarządu Klubu.


ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 4 Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO” im. Ernesta Adama Malinowskiego - zwany dalej „klubem”, działa w strukturze organizacyjnej Polskiego Związku Filatelistów zgodnie z obowiązującym Statutem.

Art. 5 Do klubu może należeć każdy członek Polskiego Związku Filatelistów oraz osoby spoza Związku, które ukończyły 14 lat, złożyły deklarację członkowską, opłaciły roczną składkę członkowską i wyrażają wolę uczestnictwa w działaniach klubu pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu. W szczególnych przypadkach prezes klubu może przyjąć w poczet członków osoby, które nie mają ukończonych 14 lat pod warunkiem posiadania opiekunów rekomendujących ich do członkostwa..

Art. 6 Celem działalności klubu jest promocja kultury technicznej kolejnictwa poprzez:
1. Kolekcjonerstwo znaków pocztowych.
2. Prezentację zbiorów i eksponatów na pokazach i wystawach filatelistycznych.
3. Współpracę z Pocztą Polską w zakresie kreowania tematyki znaków pocztowych.
4. Wydawanie walorów pocztowo-filatelistycznych poświęconych tradycji, teraźniejszości i perspektywom polskiego kolejnictwa.
5. Działalność propagandową: publikacje, informatory, biuletyny, itp.
6. Opracowywanie specjalistycznej literatury filatelistycznej z zakresu transportu szynowego: katalogi, poradniki, monografie, itp.


ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

Art. 7 Każdy członek klubu ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do Władz Klubu. Szczegółowe warunki czynnego i biernego prawa wyborczego określa Rozdział V.
2. Do posiadania odznaki klubowej (Rozdział I. Art.2) po zaliczeniu 1-rocznego stażu członkowskiego.
3. Do nabywania walorów filatelistycznych i wszelkich innych wydawnictw na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
4. Do podejmowania inicjatyw o charakterze organizacyjnym i filatelistycznym w porozumieniu z Zarządem Klubu.
5. Żądać odpowiedzi na swoje pismo skierowane do Zarządu Klubu najpóźniej w przeciągu 30 dni.
6. Wystąpić z klubu w dowolnym czasie bez podania przyczyn takiej decyzji (Rozdział VII, Art.19).

Art. 8 Każdy członek klubu jest zobowiązany:
1. Dbać o dobre imię Klubu.
2. Regularnie i terminowo wnosić coroczną składkę członkowską, w wysokość uchwalonej na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym lub Ogólnopolskim Spotkaniu.
3. Odpowiedzieć na pismo otrzymane od Zarządu Klubu najpóźniej w przeciągu 30 dni.
4. Aktualizować swoje dane adresowe, teleadresowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, w przypadku ich zmiany.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

Art. 9 Władzami Klubu są:
- Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
- Ogólnopolskie Spotkanie
- Zarząd Klubu

1. Zjazd zbiera się co 5 lat i jest prawomocny bez względu na ilość obecnych członków klubu, jednak nie mniejszą niż 10% stanu osobowego, przyjętego na dzień 1 stycznia roku, w którym odbywa się Zjazd.
2. Zjazd i Ogólnopolskie Spotkanie podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeżeli większość Członków-Uczestników wyrazi taką wolę. W przypadku głosowania tajnego Członkowie-Uczestnicy przyjmują większością głosów procedurę tajnego głosowania.
3. Zjazd wybiera cały skład Zarządu Klubu w jednym głosowaniu, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie ilości miejsc w nowym Zarządzie. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż ilość miejsc w Zarządzie, należy przeprowadzić głosowania na każdego kandydata oddzielnie.
4. Zarząd Klubu wybrany na 5-letnią kadencję, składa się z:
- prezesa
- dwóch wiceprezesów
- sekretarza
- trzech członków
5. Zarząd Klubu liczy nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób. Ilość osób w Zarządzie Klubu nie będących członkami PZF nie może być większa niż 3 osoby.
6. Nowo wybrany Zarząd Klubu wyłania spośród siebie prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
7. Ogólnopolskie Spotkanie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy frekwencji nie niższej niż 10% aktualnego stanu osobowego, przyjętego na dzień 1 stycznia roku, w którym odbywa się Spotkanie.

Art. 10 Obowiązki Prezesa Klubu:
1. Dba o dobre imię Klubu.
2. Kieruje pracami Zarządu i nadzoruje działalność finansową.
3. Rozpatruje i odpowiada na wszelkie uwagi i zażalenia.
4. Jest odpowiedzialny za powiadamianie członków o miejscu i terminie klubowych spotkań z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.
5. Przewodniczy klubowym spotkaniom osobiście lub wyznacza zastępców.

Art. 11 Uprawnienia Prezesa Klubu:
1. Reprezentuje Klub na zewnątrz i wytycza kierunki działania.
2. Przyjmuje nowych członków.
3. Dokonuje skreślenia z klubowej listy członków, którzy zaprzestali wypełnianie obowiązku członka klubu (Rozdział VII, Art.20), lub w rażący sposób naruszyli dobre imię Klubu.
4. Wyznacza miejsce i termin klubowych spotkań oraz innych imprez organizowanych przez Klub.
5. Rozstrzyga po konsultacji z Zarządem lub Uczestnikami Ogólnopolskiego Spotkania wszelkie wątpliwości regulaminowe oraz sprawy w nim nie ujęte, i podaje je do ogólnej wiadomości.

Art. 12 Zakres obowiązków i uprawnień wiceprezesów, sekretarza oraz członków Zarządu jest uzgadniany indywidualnie w prezesem klubu na czas umownie określony.


ROZDZIAŁ V
PEŁNIENIE KLUBOWYCH FUNKCJI

Art. 13 Prawa wyborcze.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu 16 lat i odbyciu 1-rocznego stażu członkowskiego w klubie.
2. Do Zarządu Klubu może zostać wybrana osoba, która ukończyła 18 rok życia, będąca członkiem PZF przynajmniej od 3 lat oraz posiadająca 3-letni staż członkowski w klubie lub nie będąca członkiem PZF posiadająca 5-letni staż członkowski w klubie.
3. Prezesem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 25 rok życia i jest członkiem PZF przynajmniej od 8 lat oraz posiada 8-letni staż członkowski w klubie.
4. Wiceprezesem może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia i jest członkiem PZF przynajmniej od 6 lat oraz posiada 6-letni staż członkowski w klubie.
5. Niespełnienie któregokolwiek kryterium uniemożliwia wybór osoby na określoną funkcję.

Art. 14 Osoba kandydująca do pełnienia funkcji klubowej musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji i być obecna przy wyborze. Możliwy jest wybór zaoczny pod warunkiem dostarczenia Zjazdowi przez osobę zainteresowaną pisma usprawiedliwiającego nieobecność wraz z wyrażoną zgodą kandydowania na określoną funkcję.

Art. 15 Podstawą obliczania stażu członkowskiego w klubie jest data rejestracji na deklaracji członkowskiej, a stażu w PZF wpis w ważnej legitymacji.


ROZDZIAŁ VI
HONORY I PRZYWILEJE

Art. 16 Władze klubu mogą przyznać Tytuł Honorowy:

ZASŁUŻONY DLA
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU ZAINTERESOWAŃ PZF
”KOLEJNICTWO”
im. Ernesta Adama Malinowskiego

1. Warunkiem wstępnym przyznania Tytułu Honorowego jest złożenie pisemnego wniosku do prezesa klubu, podpisanego przez co najmniej 10 członków (w tym 3 członków Zarządu), którzy posiadają przynajmniej 8-letni staż członkowski.
2. Honorowy Tytuł może zostać przyznany każdemu członkowi lub osobie (organizacji) nie stowarzyszonej, które położyły szczególne zasługi dla działalności klubu.
3. Honorowy Tytuł przyznaje Zjazd lub Ogólnopolskie Spotkanie zwykłą większością głosów.
4. Potwierdzeniem nadania Tytułu Honorowego jest wręczenie specjalnego Aktu-Dyplomu.

Art. 17 (uchylony)

Art. 17a Prezes klubu może przyznawać uznaniowo specjalne wyróżnienia oficjalne o charakterze jednorazowym lub cyklicznym.

Art. 18 (uchylony)


ROZDZIAŁ VII
WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOWSTWA

Art. 19 Rezygnacja.
1. Rezygnacja z przynależności do klubu winna być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Klubu lub adres stacjonarny.
2. W przypadku zadłużenia powinno być ono uregulowane poprzez zwrot równowartości materiałów klubowych w należnej kwocie w przeciągu 60 dni od daty wystąpienia z Klubu.
3. W przypadku dodatniego salda, kwota zostanie zwrócona na wniosek zainteresowanego na podany numer konta bankowego.
4. Rozliczenie się z Klubem jest sprawą honorową.

Art. 20 Dyscyplinarne skreślenie następuje w wyniku:
1. Niewypełniania obowiązków członka Klubu, polegających na zaprzestaniu dokonywania wpłat corocznej składki członkowskiej,
2. Nie odpowiadaniu na pisma Zarządu Klubu przez okres 1 roku,
3. Głosowania na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w stosunku do członka Klubu, który w rażący sposób naruszył dobre imię Klubu oraz zasady wzajemnego poszanowania. Głosowanie jest prawomocne na zasadach określonych w Art.9 pkt. 1, w stosunku 50% i jeden głos.

Art. 21 W wyniku naturalnego wygaśnięcia członkowstwa zadłużenie zostaje anulowane, natomiast niewykorzystane przez członka klubu środki finansowe przechodzą na cele ogólnoklubowe.

ROZDZIAŁ VIII
FORMALNOŚCI REGULAMINOWE

Art. 22 Regulamin Klubu ważny jest bezterminowo

Art. 23 Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane przez Zjazd oraz Spotkanie Ogólnopolskie zwykłą większością głosów obecności 2 członków Zarządu i prezesa klubu (patrz także Rozdz. IV, Art.9, p.7).

Art. 24 Wnioski w sprawie zmian w Regulaminie należy przedkładać Zarządowi Klubu imiennie i na piśmie wraz z uzasadnieniem. Wniosek powinien zostać rozpatrzony i poddany pod głosowanie na najbliższym Spotkaniu Ogólnopolskim, lub ze względu na istotne okoliczności - na spotkaniu następnym w kolejności.

Art. 25 Regulamin Klubu może być poszerzany o specjalne załączniki, precyzujące i wyjaśniające zagadnienia wynikłe z bieżącej działalności. Każdy załącznik musi posiadać numer, tytuł, datę i podstawę wprowadzenia w życie oraz informację, do którego rozdziału, artykułu i punktu się odnosi.

Art. 25a Do chwili uchwalenia niniejszego Regulaminu Klubu, dołączono do niego następujące załączniki:
1. Podstawowe założenia działalności sekcji regionalnych.
2. Utworzenie Banku Informacji Klubowej.
3. Utworzenie Archiwum Klubowego.
4. Polityka Ochrony Danych Osobowych RODO.
Treść załączników jest zamieszczona z aneksie Regulaminu Klubu.

Art. 26 Wszystkie zmiany regulaminowe wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, o ile nie została wyznaczona inna dokładna data. O zmianach powiadamiani są wszyscy członkowie klubu jak najszybciej, nie później jednak niż w przeciągu 6 miesięcy od dnia ich uchwalenia.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 27 Niniejszy Regulamin Klubu zostaje wprowadzony w życie decyzją Zjazdu w Bydgoszczy, dnia 22 października 2005 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzją Zjazdu w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2022 roku.

Art. 28 Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu Klubu, tracą moc postanowienia Regulaminu z roku 1996.


ANEKS

ZAŁACZNIK NR 1
Podstawowe założenia działalności sekcji regionalnych
dot.; Rozdz. II, Art. 6, p. 4
Uchwała Spotkania Ogólnopolskiego, Poznań 19.10.1996 r.


1. Sekcja jest terenową jednostką strukturalną Klubu obejmującą zasięgiem miasto, region, województwo, itp.
2. Sekcja działa wyłącznie w oparciu o dobrowolne kontakty koleżeńskie, tj. spotkania, wymianę korespondencji, łączność telefoniczną, pocztę elektroniczną, itp.
3. Przynależność do sekcji jest automatyczna i wynika z miejsca zamieszkania jej członka.
4. Głównym celem działalności sekcji jest aktywizacja miejscowego środowiska członków klubu poprzez filatelistyczną promocję kultury, techniki i tradycji kolejnictwa (transportu szynowego), związanych z terenem działania sekcji.
5. Warunkiem rozpoczęcia działalności jest dobrowolny akces członka klubu do Koordynatora Sekcji.
6. Kandydat na Koordynatora Sekcji składa u prezesa klubu pisemną deklarację, zawierającą zgodę na objęcie takiej funkcji.
7. Obowiązki Koordynatora Sekcji:
a) pozostaje w stałym kontakcie z prezesem klubu,
b) określa cele i sposoby działania oraz jest odpowiedzialny za ich realizację,
c) sprawuje funkcję bezterminowo, do czasu złożenia na piśmie oficjalnej rezygnacji.
8. Sekcja nie posiada władz wybieralnych i nie jest zobowiązana do prowadzenia sprawozdawczości.
9. Działalność sekcji może ulegać określonym modyfikacjom w porozumieniu z prezesem klubu.

10. Sekcja działa zgodnie z Regulaminem Klubu.


ZAŁACZNIK NR 2
Utworzenie Banku Informacji Klubowej
dot.; Rozdz. III, Art. 7, p. 4
Uchwała Spotkania Ogólnopolskiego, Toruń 12.04.1997 r.

1. Celem utworzenia Banku Informacji Klubowej, zwany dalej BIK, jest ułatwienie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy członkami OKZ PZF „KOLEJNICTWO”.
2. Informacje dotyczą:
a) danych osobowych oraz umiejętności przydatnych w działalności klubowej,
b) zakresu i specjalizacji zbieractwa z zakresu filatelistyki oraz innych zainteresowań.
3. Przynależność do Banku Informacji Klubowej jest dobrowolna. Przystąpienie do BIK polega na wypełnieniu specjalnej ankiety i przekazaniu jej prezesowi klubu.
4. Uaktualnienie informacji zawartych z ankiecie należy do obowiązku osoby zainteresowanej.
5. Funkcjonowanie BIK nadzoruje prezes klubu lub wyznaczona osoba.
6. Przystąpienie do BIK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie wszystkich danych w ankiecie członkom klubu. Za informacje zawarte w ankiecie i wynikłe z tego tytułu skutki, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba zainteresowana.ZAŁACZNIK NR 3
Utworzenie Archiwum Klubowego
dot.; Rozdz. VIII, Art. 25
Uchwała Spotkania Ogólnopolskiego, Konin 17.04.1999 r.

1. Celem utworzenia Archiwum jest gromadzenie i przechowywanie:
a) dokumentów wewnątrz klubowych,
b) pism wpływających do klubu i wychodzących z klubu,
c) materiałów związanych z działalnością członków klubu.
2. Wszystkie dokumenty zgromadzone w Archiwum są własnością Klubu. Zasoby Archiwum mogą być przekazane w depozyt Okręgowi Polskiego Związku Filatelistów, przy którym mieści się siedziba klubu.
3. Każdy dokument archiwalny powinien zastać zarejestrowany poprzez przystawienie na nim specjalnej pieczęci w barwie czerwonej, której wzór jest zamieszczony poniżej.


4. Archiwum powinno posiadać:
a) zestawienie zbiorcze wszystkich dokumentów aktualizowane corocznie,
b) aneks precyzujący sposób numeracji i kodowania zasobów archiwalnych.
5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Archiwum jest prezes klubu lub osoba w tym celu przez prezesa wyznaczona.


ZAŁĄCZNIK NR 4
Polityka Ochrony Danych Osobowych
przetwarzanych przez OKZ PZF „Kolejnictwo”
Uchwała Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, Warszawa 02.04.2022 r.

W trosce o bezpieczeństwo informujemy wszystkich członków Klubu jak i osoby chcące wstąpić do Klubu w jaki sposób dbamy o ich prywatność i ochronę danych osobowych. W związku z tym, dajemy możliwość zapoznania się, czy i w jakim zakresie chcą udostępnić Klubowi informacje o sobie.

Definicje i skróty

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

OSOBA FIZYCZNA - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań).

DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.

PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, łączenie danych, wykorzystywanie, itp.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, REGIONALNY ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

PZF (POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW) - dobrowolne samorządne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, zrzeszające filatelistów i sympatyków filatelistyki.

OKRĘG BYDGOSKI PZF – jednostka terenowa PZF posiadająca osobowość prawną, której obszar działania został określony przez Zarząd Główny PZF.

OGÓLNOPOLSKI KLUB ZAINTERESOWAŃ PZF „KOLEJNICTWO” IM. ERNESTA ADAMA MALINOWSKIEGO - jednostka regulaminowa PZF, zrzeszająca w ramach struktur PZF członków promujących kulturę techniczną transportu szynowego na podstawie złożonych deklaracji członkowskich, przynależna do Okręgu, na terenie którego działa.>br>
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU - deklaracja dobrowolnego przystąpienia do OKZ PZF „Kolejnictwo”, zawierająca dane osoby fizycznej wstępującej do Klubu.

Kto jest administratorem moich danych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby funkcjonowania Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego jest Klub działający w ramach struktur Polskiego Związku Filatelistów z siedzibą w Warszawie, al. Wilanowska 115 lokal 41, 02-765 Warszawa, REGON 007003757, KRS 0000201405, który jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe.
Przystępując do klubu członkowie podają niezbędne do prawidłowego realizowania postanowień regulaminowych klubu dane osobowe dobrowolnie wypełniając deklarację członkowską, co jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Klub możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych telefonicznie 506-679-251 lub wysyłając korespondencję na adres ul. Garibaldiego 4 m.237; 04-078 Warszawa.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu przede wszystkim realizację prawnie uzasadnionych interesów, związanych z działalnością organizacyjną i statutową Klubu w tym w szczególności z promocją kultury technicznej transportu szynowego, udzielaniem porad i zapewnieniem niezbędnej informacji. Czynimy to za pomocą ogólnodostępnych środków komunikacji elektronicznej lub tradycyjnej listownej, a także poprzez nasz pisemny organ prasowy Klubu „Aktualności” i „Przegląd Roczny”.

Skąd mamy Twoje dane osobowe i w jakim zakresie?

Otrzymaliśmy je od Ciebie na podstawie:
a) deklaracji członkowskiej (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy do korespondencji, adres poczty e-mail, nr telefonu, data wstąpienia do PZF);
b) przetwarzania deklaracji (nr klubowy, data wpłaty składki członkowskiej, wysokość wpłaty);
c) przekazanych danych związanych z aktywnością członkowską (działalność klubowa, wystawiennicza, ekspercka i rzeczoznawców, sędziowska, publikacyjna, badawcza);
d) dobrowolnie podanych informacjach personalnych w ramach tzw. stopki autorskiej podczas przekazywania materiałów do publikacji w mediach klubowych.

Jakie mam prawa w związku z przekazaniem moich danych osobowych?

Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do:
a) dostępu do nich, ich weryfikacji i modyfikacji;
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Zarządem Klubu.
d) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe (kategorie odbiorców)?

Twoje dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie i to w niezbędnym zakresie:
a) osobom upoważnionym, w tym Zarządowi Głównemu PZF, Zarządowi Okręgu PZF, Zarządowi Klubu;
b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa materiałów przeznaczonych dla członków oraz wydawnictw związkowych;
c) odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;
d) innym członkom Klubu i PZF w celu zapewnianie możliwości realizacji zadań statutowych i wzajemnej komunikacji;
e) innym podmiotom i członkom zrzeszonym pod egidą Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) w celu realizacji zadań statutowych, w szczególności w ramach organizowanych filatelistycznych wystaw międzynarodowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Może się zdarzyć sytuacja, że Twoje dane osobowe przekażemy poza teren Polski oraz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadzieje się to tylko w sytuacji, kiedy będziemy realizować formalności związane z niezbędną wymianą informacji (np. przesłanie kart zgłoszenia eksponatów na wystawy międzynarodowe, nawiązanie współpracy z innymi podmiotami o zbieżnych z klubowymi zainteresowaniami) w ramach działań statutowych jako członek Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób mający wpływ na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie i czasie realizacji wspomnianych powyżej określonych celów statutowych.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe zgromadzone są przez Zarząd Klubu i/lub w siedzibie Okręgu Bydgoskiego PZF w formie papierowej, oraz w formie elektronicznej w siedzibie PZF.
Dane osobowe ukazywane na stronie internetowej www.zgpzf.pl i organom prasowym PZF podlegają odrębnym zasadom przetwarzania, zgodnym z dyrektywą UE, szczegółowe postępowanie z tymi danymi jest opisane w zakładce RODO na w/w stronie.
Dane osobowe przekazywane innym podmiotom niebędących częścią PZF w trakcie odwiedzania stron internetowych, przesyłania artykułów w oparciu o prawo prasowe, dokonywania zakupów podczas uzupełniania kolekcji podlegają odrębnym regulaminom i związanym z nimi politykom ochrony danych osobowych.
Ani Klub, ani Okręg Bydgoski PZF, ani Zarząd Główny PZF nie ponosi odpowiedzialności za treść Polityki Prywatności innych podmiotów i rekomenduje, by niezwłocznie zapoznać się z nią przed podaniem danych osobowych.
W przypadku zmiany zasad Polityki Ochrony Danych Osobowych Klubu zostaną one niezwłocznie przekazane członkom Klubu listownie.